Ansökan om anslutning

Med alla abonnenter upprättas skriftligt avtal. Den tilltänkta abonnenten tar kontakt med bolagets vattenverksskötare eller vd, för överenskommelse om uppgörande av anslutningsavtalet. Först efter att avtalet undertecknats kan arbetet med anslutningen påbörjas.

Anslutningsvillkor
Abbonnenterna bekostar själva ledningsdragningen från huvudledningen fram till bostaden.Bolaget kan ordna och utföra schaktningsarbetena vid rörläggningen, men arbetena utförs i allmänhet av entrepenörer, godkända av bolaget, enligt överenskommelse parterna emellan.