Ansökan om anslutning

Med alla abonnenter upprättas skriftligt avtal. Den tilltänkta abonnenten tar kontakt med bolagets vattenverksskötare eller vd, för överenskommelse om uppgörande av anslutningsavtalet. Först efter att avtalet undertecknats kan arbetet med anslutningen påbörjas.

Anslutningsvillkor
För de bofasta abonnenterna ingår 100 meter serviceledning i anslutningsavgiften, medan ägarna till fritidsbostäder längs stränderna helt bekostar ledningsdragningen från huvudledningen. Bolaget ordnar och utför schaktningsarbeten och rörläggning vid anslutning av bofasta abonnenter, fram till vattenmätaren. Ägarna till fritidsbostäder bekostar helt anslutningskostnaderna från huvudledningen och arbetena utförs vanligtvis av entreprenörer, godkända av bolaget, enligt överenskommelse parterna emellan.

Avläsning av vattenmätaren
Varje abonnent avläser själv vattenmätaren och inlämnar uppgifterna till vattenverksskötaren på de tider som bolagets styrelse bestämmer. Numera sker faktureringarna endast två gånger i året: slutet av maj enligt uppskattning och på hösten i november enligt verkställd mätaravläsning. Ägarna till fritidsbostäder inlämnar sina uppgifter när villasäsongen upphör för året. Fast boende inlämna sina uppgifter enligt den blankett som sänds ut på försommaren, årligen senast vecka 44. Den som av någon anledning är förhindrad att själv sköta uppgiften, kan ta kontakt med vattenverksskötaren.