Verksamhet

Molpe Vatten Ab grundades på våren 1965 av 15 aktionärer och registrerades i Handels- och industriministeriet 16 juni 1965. Bolaget var det första i de Österbottniska landskommunerna som med av dåvarande Lantbruksstyrelsen godkänd plan för vatten- och avloppsbyggnad,  byggde första etappen i planen med vatten- och avlopp i Molpe by i Korsnäs kommun samma år.

Vattenledningarna drogs i första skedet till byns utkanter, delvis mot byns centrum. Avloppsledning påbörjades vid Kilen och byggdes till ett antal gårdar längs Sjövägen. År 1969 fortsatte byggandet av vatten- och avloppsledningar till byns centrala delar. Samma år påbörjades dragning av vattenledning till Granskog, Häggvik, Råbacka och Korsbäck.

År 1974 byggdes vatten- och avloppsledningar från byns centrum till den nordostliga delen av byn, Kolebacken. Samtidigt förenades vattenledningarna vid Strandvägen till såkallad ringledning i den centrala delen av byn. År 2002 övertog kommunen avloppsledningarna, som kopplades till det nybyggda avloppsreningsverket i Korsnäs.

Bolagets verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde utgjordes till en början av Molpe by. 1969 utvidgades området till Korsbäck m.fl. bygrupper. 2003 byggdes vattenledning till Bredskär och därmed utökades verksamhetsområdet så att även byns alla stränder är anlagda med vattenledning, från gränsen till Korsnäs Vattens verksamhetsområde och Malax kommuns verksamhetsområde i Petalax.

Vattnet som distribueras till konsumenterna tas från tre olika källor och renas i två reningsverk, ett i Vägvik och ett i Råbacka.

Molpe Vatten Ab har när detta skrivs 550 abonnenter varav 360 fast bofasta och 190 villaägare. De flesta villaägare är från Vasa och kringliggande kommuner och bolaget välkomnar dem. Vattenförbrukningen är knappa 60.000 m3 per år.

Vattenbehandling
Vid starten 1965 gjordes ingen behandling av vattnet. Det var för den tiden ett rent källvatten,  Några analysattester visade en aning högre kaliumpermanganatförbrukning (KMnO4) än  rekommenderat. Detta rör sig om naturprodukten humus som är ofarlig för hälsan men kan missfärga vattnet. Vattnets pH-värde var lägre än rekommenderat varför pH-reglering installerades år1980. I början av 2000-talet sänkte EU högsta tillåtna innehållet av nickel (Ni) till 20 mikrogram per liter vatten. Analysattesterna visade att Vägviks källans vatten innehöll för höga halter av nickel. Ett nytt reningsverk i avsikt att eliminera nickel byggdes 2003.

Reningsprocessen går till så att vattnet först luftas och leds sedan till en behållare där kemikalier inblandas. Sedan leds vattnet till en sedimentbassäng och sedan till en filtreringsbassäng där vattnet filtreras, varefter vattnet sjunker ner i uppsamlingsbassängen varifrån vattnet pumpas ut i ledningsnätet. Båda reningsverken, Vägvik och Råbacka har samma funktioner.